Kv Totalisatorn 6 / Brf Slottsallén 1, Ulriksdal

Byggnaden är tillsammans med den södervända torgbildningen strategiskt placerad så att gatufasaderna utgör en fondvy för de som angör området via pendeltågstationen.

Mot torget finns lokaler och generösa bostadsentréer som bidrar till ett transparent och livfullt gaturum. Alla bostäderna har balkong eller uteplats och öppna rumssamband med fina ljusinsläpp. Det underliggande garaget nås med hiss från samtliga trapphus och har generösa cykelparkeringsmöjligheter.

Gatufasaderna är klädda med mörkt tegel och har ett balkongsystem där täta sidoväggar är stokastiskt placerade för ett dynamiskt inslag i den välordnade tegelarkitekturen. Insidan av balkongrummen är färgsatta med en gul ockra-ton, en färg som återkommer i projektet som kontrast mot det mörka teglet. På gårdsfasaderna återfinns delvis det mörka teglet men kompletteras här med ljus puts i främst de övre delarna. Avsikten är att visuellt anpassa byggnadens skala till de i norr angränsande stadsradhusen.

På de gröna gårdarna finns plats för både social gemenskap, lek och praktiska faciliteter så som cykelförvaring under sedumklädda skärmtak samt sopsugsnedkast. Dagvattnet fördröjs dels i cykelhusens gröna tak och dels i de gröna gårdarnas jordmån.

Gårdarna nås via de genomgående trapphusentréerna samt via ramper från kvartergatorna. För att öka den sociala gemenskapen i området har trappförbindelse skapats från gårdarna till de angränsande stadsradhusens inre gränder.2016-06-27